Trafiksäkerhet

- för en säkrare trafikmiljö.

Northcones krocksäkra stolpar följer SS-EN 12767 standarden, vilken är normgivande för krocksäkra stolpar. Standarden är framtagen av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och innehåller tre olika uppgifter:

Spela videoklipp

Krockhastighet

- från 35km/h upp till 100km/h.

Gällande krockhastighet så utförs ett krockprov genom att en liten bil 900 kg med förare (en docka vägandes 78 kg), får krocka in i en fullt utrustad stolpe (elkablar, armatur) först i 35km/h och därefter i högre hastighet (50,70, 100km/h) beroende på vad stolpen klarar. En stolpe som är testad i 100 km/h kan användas på vägar oavsett hastighet. Stolpar testade i 70 km/h bör inte användas på vägar med hastigheter över 70 km/h osv.

Eneergiabsorption

Gällande energiabsorption så bedöms detta utifrån 3 nivåer; HE (High-Energy), LE (Low-Energy) och NE (Non-Energy).

Krockklass HE kännetecknas av att fordonet bromsas ned på ett kontrollerat sätt vid påkörning  (energiuppfångande) , samtidigt som stolpen sitter kvar i sitt fundament. Detta ger hög säkerhet för alla trafikanter, både i fordonet som gående och cyklister intill. En HE klassad stolpe är därmed en garanti för projektörer och väghållare, gentemot trafikanterna, att högsta vikt lagts på utformningen av en säker trafikmiljö.

Krockklass LE uppför sig som en HE stolpe, men med lägre förmåga att bromsa bilens energi och hastighet.

Krockklass NE är ett billigare alternativ för trafikmiljöer med liten risk för sekundära olyckor, som t ex landsväg med stora sidoarealer utan hinder, samt få oskyddade trafikanter. En NE stolpe absorberar ingen energi alls, utan är istället eftergivlig, i den bemärkelsen att stolpen lossnar från sitt fundament så att bilen och personen som färdas i den, kan fortsätta rakt fram utan att skadas av stolpen.

Skaderiskklassen

- utvärdering för passagerare.

Tittar man slutligen på skaderiskklassen så är detta ett mått på hur stor skadeföljden på föraren (dockan) blir vid kollisionen med stolpen. Vid utvärderingen används begreppen ASI (Acceleration Severity Index = acceleration i X,Y,Z led), THIV (Theoretical Head Impact = med vilken hastighet förarens huvud fortsätter i färdriktningen, en viss tid efter bilens islagning i stolpen) samt PHD (Post-Impact Deceleration). Skaderiskklassen anger därmed skadenivån för passagerare, där 3 är det bästa värdet, alltså lägst skada. Stolpar med den högsta nivån 3 kan användas på alla vägar, stolpar i nivå 2 kan användas på vägar med kravnivå 2 eller lägre.

Passagerare
Trafiksäkerhet belysningsstolpar

Belysningsstolpar

- certifierade i HE och NE.

Givet definitionerna ovan så betyder alltså en 100HE3 klassad stolpe att den är testad i 100km/h, uppfyller kraven för HE (alltså energi absorption) och samtidigt innehar den högsta säkerhetsnivån för förare och passagerare, dvs 3.

Northcones belysningsstolpar finns idag certifierade i både klasserna HE och NE. Samtliga stolpar är även CE märkta och godkända enligt SS-EN 40 (standard för belysningsstolpar). Läs mer under respektive belysningsstolpe.

Vägar och gators utformning

- trafikverkets föreskrifter.

VGU (Vägar och Gators utformning) är en föreskrift som utges av Trafikverket. Reglerna i föreskriften är obligatoriska att användas inom Trafikverket, medan de för kommunerna tillsvidare skall ses ett rådgivande dokument.