POLES FOR PARKS AND CITY ROADS


Konisk, miljövänlig och certifierad eftergivlig NE stolpe utan arm. Metallbeläggning av Magnelis® för bästa korrosionsskydd. Ingen rotlack behövs. Monteras i fundament.


E-Nr: 7771425

 

 • Teknisk information
  • Ljuspunktshöjd 10 meter
  • Bottendiameter 194 mm
  • Toppdiameter 60 mm
  • Vikt 87 kg
  • Lucköppning 70 x 400 mm
  • Luckhöjd centrum 1200 mm över mark
  • Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv
  • Förberedd för stolpinsats
  • Certifierad eftergivlig enligt SS-EN12767 NE2
  • Uppfyller lastkrav enligt SS-EN40
  • Terrängfaktor II samt Lastkategori A
  • Ref vind 26 m/s
  • Armaturarea 0,16 kvm
  • Armaturvikt 12 kg
  • Rak stolpe utan arm 
  • Miljöpåverkan (ReCiPe, IPCC GWP 100, USETox) ca 10-50% lägre än traditionell produkt
  • Levereras med monterad lucka
  • Har fästen för jordkabel och stolpinsats.
  • Alla fästen inkluderar skruv
  • Rek stolpinsats typ Fingal Johnsson STS, ENSTO LFB16
  • Mont. rek fundament Cetong E77 787 70
  • Mont. rek kilring 12 grader E77 713 77
  • Mont. rek fundament Meag 77 783 52
  • Mont. rek kilring E77 713 84
  • Reservdel täckkåpa E 77 713 91
  • Reservdel lucka E 77 714 08
  • Teknisk livslängd 35 år i C4 miljö.
  • 20 års produkt garanti.
  • Går att få pulverlackad.
  • Går att få rotlackad (vårt grundskydd i magnelis ger dock redan 35 års teknisk livslängd).
 • Ladda ner
 • Beställa

Stolpar för parker och lokalgata

Conical, environmentally friendly and certified straight post. High-efficiency alloy of magnelis. Mounted in foundation.


E-Nr: 7771425

 

 • Technical information
  • Brightness height 10 meters
  • Bottom diameter 194 mm
  • Top diameter 60 mm
  • Weight 75 kg
  • Hatch opening 70 x 400 mm
  • Hatch height center 1200 mm above ground
  • Hatch with MRT-T M6x16 A2 RF safety screw
  • Prepared for pole insert
  • Resilient
  • Fullfills requirements according to SS-EN40
  • Terrain Factor II and Load Category A
  • Ref wind 26 m / s
  • Armature area 0.16 sqm
  • Luminaire weight 12 kg
  • Conical pole 
  • Environmental impact (ReCiPe, IPCC GWP 100, USETox) about 10-50% lower than traditional poles
  • Comes with mounted hatch
  • Has brackets for ground cable and pole insert.
  • All brackets include screws
  • Rack post insert type Fingal Johnsson STS, ENSTO LFB16
  • Recommend foundation Cetong E77 787 70
  • Recommend wedge 6 degrees E77 713 77
  • Recommend foundation MEAG E77 783 52
  • Recommend wedge 12 degrees E77 713 84
  • Base cover E77 713 91
  • Replacement hatch E77 714 08
  • Technical service life 35 years in C4 environment.
  • 20 year product warranty.
  • It is possible to get root varnished (our basic protection in magnelis, however, already provides 35 years of technical life).
 • Download
  • LCA och hållbarhetsintyg
  • Performance declaration
 • Order

Poles for parks and city roads